ប្រញាប់ឡើង! ឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកដែល ស្រម៉ៃទិញដីចំការផ្ទាល់ខ្លួន – ចំការប័រ ធុរេន និង ចំការដូង!

ក្លាយជាម្ចាស់ចំការដើមទ្រព្យដោយកក់មុនត្រឹមតែ1000$ប៉ុណ្ណោះ! បង់រំលស់គ្មានការប្រាក់(រំលស់ចប់ទទួលបានចំណូល) – ដូងក្រអូបជួយរកចំណូលជូនម្ចាស់ 4,000$/ឆ្នាំ – ប័រជួយរកចំណូលជូនម្ចាស់ 6,000$/ឆ្នាំ – ធុរេនជួយរកចំណូលជូនម្ចាស់ 10,000$/ឆ្នាំ សមុទ្រដូងក្រអូបសៀមរាប1000ហិចតានិងពោធិ៍សាត់១៤០០ហិចតា – តម្លៃ 14,000$ សមុទ្រប័រមណ្ឌលគិរី2000ហិចតា – តម្លៃ 17,000$ សមុទ្រធូរេនកំពត2300ហិចតា[…]

Read more